Om oss

Whistlelink

Velkommen til vår varslingskanal

For å sikre at Armaturjonsson jobber i et sikkert, trygt, rettferdig og transparent miljø, oppmuntrer vi våre ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter til å rapportere mistenkelige hendelser til vår varslingstjeneste hos Whistleblowing Solutions. Ernströmgruppen AB har i samarbeid med Whistleblowing Solutions AB iverksatt en varseltjenestefunksjon som er tilgjengelig for alle konsernets selskaper (whistlelink), der anonyme varslinger kan rapporteres.

Ved å klikke deg inn på ernstromgruppen.whistlelink.com finner du relevant informasjon om hvordan du rapporterer og hvor saken blir håndert. Det er opp til deg hvor mye informasjon du vil legge inn og vi kan garantere anonymitet under hele prosessen. Alle innkommende saker håndteres umiddelbart av selskapet Whistleblowing Solutions, som fungerer som ekstern mottaker for Ernströmgruppens varslerfunksjon.

 

Alle innmeldinger får et unikt saksnummer og en bekreftelseskode. Denne informasjonen skal brukes til å sende inn tilleggsinformasjon eller motta tilbakemelding i saken, noe som vil skje senest 90 dager etter innme. Whistleblowing Solutions foretar en innledende vurdering av saken for å avgjøre om den er av en slik karakter at den kan håndteres i varslerfunksjonen.


In english

Welcome to our notification channel

 

To ensure that Armaturjonsson works in a safe, secure, fair and transparent environment, we encourage our employees, customers, suppliers, partners and other stakeholders to report suspicious incidents to our whistleblowing Solutions alert service. Ernströmgruppen AB has in collaboration with Whistleblowing Solutions AB implemented a notification service function that is available to all the group's companies (whistlelink), where anonymous notifications can be reported.

 

By clicking on ernstromgruppen.whistlelink.com you will find relevant information on how to report and where the case is being handled. It is up to you how much information you want to enter, and we can guarantee anonymity throughout the process. All incoming cases are handled immediately by the company Whistleblowing Solutions AB, which acts as an external recipient for the Ernströmgruppen's notification function.

 

All registrations are given a unique case number and a confirmation code. This information will be used to submit additional information or receive feedback in the case, which will take place no later than 90 days after receipt. Whistleblowing Solutions makes an initial assessment of the case to determine if it is of such a nature that it can be handled in the whistleblower function.