Om oss

Kvalitet- og miljøpolitikk

Kvalitet, miljø og HMS

Retningslinjene som omhandler helse, miljø, sikkerhet og kvalitet gir våre ansatte, partnere, leverandører, kunder og andre interessenter en tydelig beskjed på hvordan vi håndterer ulike situasjoner, sammen med de regler og prosedyrer som er gjeldende. Disse tar sikte på å gjøre oss gode samfunnsborgere, og å styrke Aramturjonsson som selskap. Det betyr også at den enkelte medarbeider skal føle seg trygg på hva som gjelder hos oss.

DOKUMENTANSVARLIG
Adm.direktør

KRAV
ISO 9001:2015: pkt.0,4/4.2/5.2.1/7.1.4
Internkontrollforskriften § 5 pkt. 4

Definisjon

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er fire komponenter som vanligvis inngår i en ansvarlig og bærekraftig virksomhet.

Det handler om å drifte virksomheten på en hensynsfull måte, som sikrer helse og sikkerhet for mennesker, som bidrar til å bevare miljøet, og som samtidig garanterer kvaliteten på de produkter og tjenester som tilbys i markedet.

 

Bakgrunn

En bærekraftig virksomhet, betyr for Armaturjonsson å kunne levere høy kvalitet på en mest mulig effektiv måte, samtidig som vi verner om ressursene. Som et ledd i våre forsøk på å forbedre styringen av det vi gjør, pågår et kontinuerlig arbeid for systematisk å sikre at alle deler av vår virksomhet, oppfyller kravene i ISO 9001 og ISO 14001 samt med de tilhørende juridiske og regulatoriske krav.

 

Retningslinjer for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Armaturjonsson følger de lover og forskrifter som gjelder i det enkelte land, og som kan knyttes til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Ved å følge retningslinjene nedenfor sikrer vi at vi driver en ansvarlig forretning:

✅ Vi ønsker å være et forbilde i bransjen når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen. Vår virksomhet handler om at alle i trafikken skal komme seg trygt hjem, og at ingen skal utsettes for fare ved våre arbeidsplasser.

 

Vår visjon er at det ikke skal oppstå skader på mennesker eller miljø, som følge av vår virksomhet. Vi har høy kompetanse innen arbeidsplass-sikkerhet, og vår kultur skal understøtte en trygg måte å arbeide på, både i og utenfor selve arbeidsstedet. Vi deltar i ulike næringsinitiativer med sikte på å styrke sikkerheten i vår bransje.

 

✅ Vi arbeider aktivt med risikostyring. Vi arbeider hele tiden for å eliminere all risiko i vårt arbeidsmiljø. Vi foretar systematiske risikoanalyser og risikovurderinger, både med hensyn til de mest innlysende risikoene, den fysiske sikkerheten på vei samt på alle øvrige arbeidsmiljørisikofelt. Vi samler og analyserer informasjon om ulykker og hendelser, for å unngå nye ulykker i fremtiden. Vi følger opp hendelser, ulykker og sykefravær på alle nivåer.

 

Den øverste ledelsen skal etablere, implementere og vedlikeholde dette arbeidet og sammen med de ansatte sørge for en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansatte trives.

 

Denne policyen omfatter også en forpliktelse til konferering og deltakelse fra arbeidstakere, og/eller arbeidstakernes representanter.

 

Kvalitets policy

Kvalitetspolicy uttrykker hva vi ønsker å oppnå med vårt kvalitetsarbeid og den forplikter hele organisasjonen.

 

Hovedmålsetningene våre er:

✅ Kundefokus

✅ Produkter vi leverer og tjenester vi yter skal oppfylle kundenes forventninger

✅ Produkter skal oppfylle gjeldende offentlige krav, selv når disse ikke spesifiseres av kunden

✅ Vi skal velge produkter som er minst mulig miljøbelastende

✅ Vår virksomhet skal være lønnsom

 

Miljø policy

Miljøpolicy beskriver hvordan vi ønsker å drive virksomheten med hensyn til vår samlede miljøprestasjon.

Armaturjonsson ønsker å drive virksomheten mest mulig miljøvennlig gjennom fornuftige prioriteringer og tiltak som støtter Paris avtale & COP26.

 

Dette vil vi oppnå ved å:

✅ Etterleve NS-EN ISO 14001:2015 og EU taxonomy

✅ Etterleve ESG krav stilt fra Ernströmgruppen AB (våre eiere) som beskrevet i Position Green.

✅ Sette SMARTE miljømål og følge disse opp aktivt

✅ Jobbe proaktivt med våre leverandører for å redusere Scope 3 i verdikjeden vår (innkjøp, transport, avfall og energi)

✅ Aktivt "coaching" av våre medarbeidere slik at bærekraftig tankegang er en del av deres hverdag

✅ Alle nye prosjekter skal vurderes i forhold til ytre og indre miljø

✅ Stadig forbedre vår miljøpolicy

 

HMS policy

Helse-, miljø og sikkerhetspolicy beskriver hvordan vi arbeider for kontinuerlig å redusere risiko i forhold til våre medarbeideres helse, trivsel og sikkerhet.

 

Ledelsen skal sørge for en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansatte trives. Det er viktig for oss å unngå ulykker, og vi skal derfor forebygge ulykker og helseskader. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal være en kontinuerlig prosess hvor vi må arbeide sammen for å oppnå best mulig arbeidssituasjon for alle.

 

Vi stiller og forventer at ESG krav (environmental, social & governance) hos våre leverandører er ivaretatt i deres drift. Dette blir gjenstand for diskusjon på årlige forhandlinger og leverandør evalueringer.

 

Via revisjoner, ledelsens gjennomgang, kontakt med kundene og analyser, skal vi søke etter muligheter for kontinuerlig forbedringer.

 

Ansvar

Alle medarbeidere er forpliktet til å følge de lover, forskrifter, myndighetskrav og retningslinjer som gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Å bryte med disse retningslinjene kan innebære disiplinære sanksjoner. Til syvende og siste er det Armaturjonssons ledere som er ansvarlige for at disse retningslinjene er kommunisert til ansatte, og til relevante eksterne parter, for å fremme en bredere kunnskap om og bruk av disse retningslinjene. Når det gjelder ISO-standarder, er det i siste instans Armaturjonssons ledere som er ansvarlige for å tilknytte seg de ressursene og fremskaffe den informasjonen, som behøves for å implementere disse standarder.

 

Har du mistanke om at Armaturjonsson på en eller annen måte bryter disse retningslinjene? Ta kontakt med din nærmeste leder eller administrerende direktør.

 

Whistlelink